Skip to content

Funkcionalnosti eUreda

Funkcionalnosti aplikacije e-Ured definirane su u skladu s novom Uredbom o uredskom poslovanju te kreirane na pregledan i jednostavan način da krajnjim korisnicima pojednostave rad.

U nastavku pogledajte neke od mnoštva mogućnosti kojima eUred olakšava i digitalizira vaše uredsko poslovanje.

Zaprimanje pošiljki i pismena

 1. Skeniranje fizički zaprimljenih pošiljki i drugih dokumenata
 2. OCR – optičko prepoznavanje teksta​
 3. Digitalno zaprimanje pismena iz drugih sustava za uredsko poslovanje
 4. Digitalno zaprimanje elektroničke pošiljke putem email-a
 5. Evidencija zaprimljenih pošiljki koje se ne otvaraju
 6. Evidencija razloga neotvaranja pošiljki za pošiljke koje se ne otvaraju
 7. Urudžbiranje zaprimljenih pošiljki u obliku pismena u predmete unutar evidencija uredskog poslovanja
 8. Pretraživanje pošiljki po komunikacijskom kanalu kojim je pošiljka dostavljena te ostalim parametrima

Potvrde o primitku

 1. Ispis potvrde o fizičkom primitku pismena​
 2. Potvrda o primitku pošiljke zaprimljene u elektroničkom obliku​
 3. Slanje potvrde primitka za pismena zaprimljena iz drugih sustava za uredsko poslovanje
 4. Slanje obavijesti o nečitkosti za pismena zaprimljena iz drugih sustava za uredsko poslovanje

Označavanje

 1. Integracija sa informacijskim sustavom e-Popis brojčanih oznaka​
 2. Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela
 3. Automatska dodjela jedinstvenog identifikatora pismena
 4. Automatska dodjela jedinstvene oznake pismena (linearni ili 2D barkod)
 5. Novi način označavanja pismena (brojčana oznaka podneska/akta)​
 6. Automatska dodjela brojačne oznake/urudžbenog broja podneska
 7. Automatska dodjela brojčane oznake/urudžbenog broja akta
 8. Automatska dodjela jedinstvenog identifikatora stranke

Obrada predmeta i pismena

 1. Vođenje zasebnih evidencija za predmete upravnog postupka i predmete neupravnog postupka
 2. Automatsko urudžbiranje pismena koja sadrže vezani jedinstveni identifikator pismena
 3. Urudžbiranje pismena u novi ili postojeći predmet uz automatsku dodjelu brojčane oznake/urudžbenog broja pismena
 4. Evidentiranje priloga uz pismena
 5. Kreiranje elektroničkog sadržaja akata prema unaprijed pripremljenim obrascima (predlošcima)​
 6. Mapa postupaka korisnika
 7. Evidencije i registri korisnika
 8. Obvezna naznaka stupnja tajnosti na predmetu i pismenu
 9. Upisivanje službenih bilješki u pojedinom predmetu ili pismenu
 10. Ustupanje predmeta i pismena u rad prema hijerarhijskoj strukturi
 11. Dostava predmeta i pismena službenim osobama koje imaju pravo rada ili uvida u iste
 12. Evidentiranje prijenosa predmeta iz neupravnog u upravni
 13. Evidentiranje predmeta koji su razdvojeni u više različitih predmeta
 14. Mogućnost automatskog obavještavanja službene osobe o promjenama u sustavu (notifikacije)
 15. Upravljanje notifikacijama sukladno potrebama korisnika
 16. Mogućnost informiranja stranke o statusu predmeta putem digitalnih komunikacijskim kanala

Elektroničko ovjeravanje dokumenata

 1. Mogućnost potvrđivanja akta
 2. Elektroničko potpisivanje dokumenata​
 3. Elektroničko pečatiranje dokumenata​
 4. Upravljanje koracima ovjeravanja i potpisivanja​
 5. Automatska dostava dokumenata na potvrdu/elektronički potpis/elektronički pečat sukladno hijerarhiji

Otprema

 1. Mogućnost otpreme akata različitim komunikacijskim kanalima
 2. Mogućnost elektroničke otpreme akta službenoj osobi zaduženoj za rješavanje predmeta
 3. Digitalna otprema akata u druge sustave uredskog poslovanja
 4. Evidentiranje potvrde primitka akta od strane drugih sustava uredskog poslovanja
 5. Evidentiranje otpreme fizičke pošte na propisanim obrascima
 6. Ispis omotnica s odgovarajućim podacima
 7. Mogućnost ispisa odgovarajućih dostavnih lista
 8. Pretraživanje pošiljki po komunikacijskom kanalu kojim je pošiljka otpremljena te ostalim parametrima

Priprema predmeta za pismohranu

 1. Automatska evidencija datuma predaje predmeta u pismohranu
 2. Automatsko računanje roka čuvanja predmeta sukladno odabranoj vrsti gradiva
 3. Evidencija izlučivanja predmeta
 4. Evidencija predaje gradiva nadležnom državnom arhivu

Izvješća

 1. Izvješće o rješavanju predmeta neupravnog postupka
 2. Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka prvog stupnja
 3. Izvješće o rješavanju predmeta upravnog postupka drugog stupnja
 4. Dostavne liste za poštu
 5. Statistička izvješća

API poveznice

 1. ePortal -Aplikacijski servis za prijem pošiljaka u elektroničkom obliku
 2. Connector na pristupnu točku – Elektronička dostava dokumenata i isprava
 3. Connector – Mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja​
 4. Interakcija sa ZUP IT sustavom​
Skip to content