Skip to content
Naslovnica » Novosti » Elektronička isprava, elektronički potpis i elektronički pečat — mjesto i uloga

Elektronička isprava, elektronički potpis i elektronički pečat — mjesto i uloga

  Članak je objavljen u časopisu Poslovni edukator, izdanje broj 2/2022, str. 6.

  Novim zakonodavnim okvirom u Republici Hrvatskoj pojmovi elektronička isprava, digitalni popis i digitalni pečat dobivaju središnju ulogu u djelovanju tijela državne vlasti, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno javnopravnih tijela. Sadašnji zakonodavni okvir u velikom se temelji na europskoj regulativi koja je obvezatna u svim državama članicama Europske unije. 

  Relevantni pravni propisi

  1. Uredba o uredskom poslovanju NN (75/21) 
  2. Zakon o općem upravnom postupku NN (47/09, 110/21) 
  3. Zakon o elektroničkoj ispravi NN (150/05)  
  4. UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, tzv. (eIDAS) 

  Temeljem navedenih pozitivnih propisa javnopravna tijela su započela, odnosno morat će započeti proces transformacije poslovanja i komunikacije iz papirnatog u digitalni. Sukladno tome, potrebno im je omogućiti alate kojima bi taj proces uspješno priveli kraju.  

  Dalje u tekstu pobliže će se objasniti trenutni zakonodavni okvir te već gotova praktična rješenja koja bi omogućila jednostavni i što bezbolniji prijelaz u digitalni svijet. 

  Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) 

  Elektronička isprava je zapis određenih činjenica sačinjen u elektroničkom obliku. Zakon o elektroničkoj ispravi definira istu kao jednoznačno povezan cjelovit skup podataka koji su elektronički oblikovani (izrađeni pomoću računala i drugih elektroničkih uređaja), poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju, i koji sadrži svojstva kojima se utvrđuje izvor (stvaratelj), utvrđuje vjerodostojnost sadržaja te dokazuje postojanost sadržaja u vremenu. Sadržaj elektroničke isprave uključuje sve oblike pisanog teksta, podatke, slike i crteže, karte, zvuk, glazbu, govor. 1 

  Posebnost elektroničke isprave sastoji se u činjenici da ovakva isprava postoji isključivo u nematerijaliziranom obliku, dakle, sastavljena je na računalu. Daljnja posebnost sastoji se u tome da se njezin prijenos i dostava adresatu vrši elektroničkim putem. Pri dostavi elektroničkih isprava mogu se koristiti usluge informacijskog posrednika koji može provoditi bilo koju od povjerenih mu radnji dokumentacijskog ciklusa, dakle, može vršiti i dostavu elektroničke isprave.2 

  Također, Zakon navodi da elektronička isprava ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru, ako se njena uporaba i promet provode u skladu s odredbama ovog Zakona.3  

  Za razliku od isprava u materijaliziranom obliku, elektronička isprava može imati samo izvornik isprave, dakle kod takvih isprava zakonom je zabranjeno postojanje izvornika i prijepisa isprave u elektroničkom obliku. Sačinjavanje preslike izvornika akta dopušteno je samo u slučaju kada se sačinjava preslika isprave u materijaliziranom obliku, dakle, kada se sačinjava preslika koja je zapisana na papiru. Pri tome zakon dopušta samo javnim tijelima izdavanje ovjere da preslika odgovara izvorniku isprave dok u svim ostalim slučajevima ovjeru preslike mora sačiniti javni bilježnik.4 

  Što se tiče vjerodostojnosti ovakve isprave, ona obvezatno mora biti potpisana elektroničkim potpisom.5  

  UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, tzv. (eIDAS) 

  Uredba eIDAS navodi da se s ciljem osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, istodobno težeći primjerenoj razini sigurnosti sredstava elektroničke identifikacije i usluga povjerenja, njome uspostavlja pravni okvir za elektroničke potpise, elektroničke pečate, elektroničke vremenske žigove, elektroničke dokumente, usluge elektroničke preporučene dostave i usluge certificiranja za autentifikaciju mrežnih stranica.6  

  Uredba razlikuje 3 vrste elektroničkog potpisa ovisno o pravnim učincima koje oni proizvode: 

  1. „elektronički potpis” znači podaci u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku i koje potpisnik koristi za potpisivanje;
  2. „napredan elektronički potpis” znači elektronički potpis koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 26.;
  3. kvalificirani elektronički potpis” znači napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise;7 

  Najveću pravnu snagu ima kvalificirani elektronički potpis za kojeg eIDAS navodi da ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis koji se mora temeljiti na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise.  

  U praksi osnovnih i srednjih škola, najčešće se digitalno potpisuju nabavni dokumenti (zahtjevi za nabavu i narudžbenice), ugovori o radu, kolektivni ugovori i drugi. 

  U Republici Hrvatskoj dva su ovlaštena izdavatelja kvalificiranih certifikata za elektroničke potpise, a to su AKD i FINA

  Navedene odredbe o kvalificiranom električnom potpisu inkorporirane su u hrvatski zakonodavni sustav Uredbom o uredskom poslovanju NN (75/21) koja se poziva na eIDAS i navodi da je kvalificirani električni potpis definiran eIDAS-om.8 

  Također, još jedan unutarnji pravni propis sadrži odredbe o elektroničkom potpisu i elektroničkoj komunikaciji, a to je novi Zakon o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine. 

  Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) 

  U pogledu elektroničke komunikacije, Zakon o općem upravnom postupku navodi da javnopravna tijela i stranke te druge osobe koje sudjeluju u postupku primarno komuniciraju elektroničkim putem i pomoću sustava državne informacijske infrastrukture.9 

  Također, što se tiče elektroničkog potpisa, Zakon spominje kvalificirani elektronički potpis kod podnesaka u elektroničkom obliku te kaže da će se podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno posebnim propisima smatrat vlastoručno potpisanim.10 

  Dakle, i ovaj Zakon kao pravni standard navodi kvalificirani elektronički potpis te ga izjednačava s vlastoručnim. To bi značilo da se pri komunikaciji elektroničkim putem priznaje samo kvalificirani elektronički potpis što mu daje veliku pravnu važnost. 

  Iz svega navedenog, očigledna je važnost kvalificiranog elektroničkog potpisa u komunikaciji javnopravnih tijela, a navedeni propisi su njegovu ulogu toliko učvrstili da bi komunikacija bez njega bila praktički nemoguća. Zbog toga je potrebno omogućiti javnopravnim tijelima korištenje i uporabu istog te im u što većoj mjeri olakšati rad i komunikaciju u elektroničkom obliku. 

  Elektronički pečat 

  Nakon što smo obradili elektronički potpis, potrebno  je obratiti pažnju i na elektronički pečat čija funkcija jest slična funkciji elektroničkog potpisa, ali ne i ista. 

  Elektronički pečat predstavlja podatke u elektroničkom obliku koji su pridruženi drugim podacima u elektroničkom obliku ili su logički povezani s njima radi osiguravanja izvornosti i cjelovitosti tih podataka.11 

  Ponovno ćemo spomenuti Uredbu eIDAS za koju je već navedeno da obrađuje i tematiku elektroničkog pečata. 

  Ona uvodi digitalni/elektronički pečat kao alat za pravne osobe kao što su tvrtke u privatnom i javnom vlasništvu, državna i javna tijela, zdravstvene ustanove itd.  

  Također navodi da bi elektronički pečati trebali služiti kao dokaz da je elektronički dokument izdala pravna osoba jamčeći na taj način izvornost i cjelovitost dokumenta.12 

  Dakle, elektronički pečat koristi se za ovjeru elektroničkih dokumenata u kojima nije potreban elektronički potpis, ali autentičnost i integritet dokumenta treba ipak biti osiguran. 

  Namjena za korištenje bi bila za obavijesti, potvrde, fakture, uplatnice/potvrde o uplati, eTendering i online odnosno elektroničke ponude, poslovno dopisivanje, PK kartice, izvodi iz matičnih knjiga i slično.13 

  Također Uredba eIDAS uvodi pojam kvalificirani elektronički pečat te kaže da se za kvalificirani elektronički pečat predmnijeva cjelovitost podataka i točnost izvora podataka s kojima je kvalificirani elektronički pečat povezan.14  

  Hrvatsko zakonodavstvo slijedi logiku eIDAS-a, prvenstveno Uredba o uredskom poslovanju koja navodi da kvalificirani elektronički pečat koristi se za ovjeru elektroničkih dokumenata na kojima nije potreban elektronički potpis, ali izvornost i cjelovitost dokumenta trebaju biti osigurane.15 

  Zakon o općem upravnom postupku također spominje kvalificirani elektronički pečat navodeći da se rješenje izdano iz informacijskog sustava javnopravnog tijela može ovjeriti samo kvalificiranim elektroničkim pečatom.16 

  Iz svega navedenog možemo zaključiti da su novi propisi kvalificirani elektronički potpis i kvalificirani elektronički pečat stavili u svoj fokus te da će ih javnopravna tijela morati u skorije vrijeme implementirati kako bi svoje djelovanje u potpunosti modernizirali i prebacili u elektronički oblik, odnosno u informacijski sustav. 

  Sukladno tome, u nastavku ukratko predstavljamo informacijski sustav s već ugrađenim funkcionalnostima kvalificiranog elektroničkog potpisa i pečata koji podržava potpunu dvostranu digitalnu komunikaciju između javnopravnog tijela i vanjskih subjekata kao i unutar samog javnopravnog tijela.  

  Skip to content