Skip to content
Naslovnica » Opći uvjeti poslovanja za SaaS usluge

Opći uvjeti poslovanja za SaaS usluge

Posljednje ažurirano: 19. 6. 2023.

1. Temeljne odredbe 

 1. Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju ugovorne odnose između trgovačkog društva Dokument IT d.o.o., OIB: 45392055435 sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 269F, Zagreb, (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluge) te Primatelja usluge. 
 1. Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se prava i obveze između Pružatelja usluge i Primatelja usluge. 
 1. Na sve međusobne odnose između Pružatelja usluge i Primatelja usluge koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući pravni propisi i odredbe koje su strane ugovorile. 

2. Značenje pojmova 

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovim Općim uvjetima poslovanja imaju sljedeće značenje: 

 1. Pružatelj usluge – trgovačko društvo Dokument IT d.o.o., OIB: 45392055435, Ulica grada Vukovara 269F, 10 000 Zagreb. 
 1. Primatelj usluge – pravna ili fizička osoba na koju je preneseno pravo na korištenje web aplikacije za uredsko poslovanje eUred, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima, javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te javnopravna tijela koja su obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju. 
 1. Korisnik – Primatelj usluge i njegovi korisnici prava na korištenje web aplikacije eUred. 
 1. Licenca – licenca ovlašćuje Primatelja usluge na korištenje web aplikacije eUred. Stjecanjem licence Primatelj usluge stječe neograničeno pravo korištenja web aplikacije eUred za svoje interne potrebe. Primatelj usluge ima pravo postavljanja ograničenog, ugovorenog, broja krajnjih korisničkih imena i zaporki na ograničeno, ugovoreno, vrijeme. Primatelj usluge u okviru ugovorenog paketa nema nikakvih ograničenja što se tiče broja aktivnih korisnika, dinamike i načina uporabe web aplikacije eUred. Primatelj usluge ima pravo prenositi korisničke licence s korisnika na korisnika u okviru broja kupljenih licenci bez ikakvih ograničenja u korištenju funkcionalnosti web aplikacije eUred i broja uređaja za pristupanje. 
 1. Ponuda – dokument koji priprema Pružatelj usluge i potvrđuje Primatelj usluge i sadrži podatke o narudžbi, licenci, iznosu naknade za licencu, iznosu za najam, uslugama i cijeni usluga, uvjetima plaćanja i ostalim eventualnim dogovorima povezanim s korištenjem web aplikacije. Potvrđenom ponudom smatra se pisana potvrda ponude kao i elektronička potvrda ponude. 
 1. Cjenik – odnosi se na važeće cjenike u kojima su sadržane cijene usluga. 
 1. Ugovorni odnos – ugovorni odnos kojim se reguliraju prava i obveze Pružatelja usluge i Primatelja usluge, a na koji se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja Pružatelja usluge. 
 1. Web aplikacija za uredsko poslovanje eUred – informacijski sustav pomoću kojeg se upravlja dokumentima, pripadnim poslovnim procesima, radnim tokovima i podatcima uključujući: izradu dokumenata, primitak, raspoređivanje, obradu, izdavanje, otpremu, arhiviranje i izlučivanje, u okviru obavljanja poslova javnopravnog tijela sukladno pravilima uredskog poslovanja. 
 1. Pretplata – naknada za korištenje web aplikacije i usluga. 
 1. Funkcionalna greška – greška, otkazivanje ili drugi neočekivani rad web aplikacije koje se očituje kao ponovljiv nepravilan rezultat odnosno kao nepredviđeno ponašanje sustava. 
 1. Pristupna točka – digitalni prijam i digitalna isporuka dokumenata. 
 1. eIDAS – Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljaju izvan snage Direktive 1999/93/EZ uključujući i njezine naknadne verzije. eIDAS Uredba uvodi digitalni odnosno elektronički pečat kao alat za pravne osobe kao što su tvrtke u privatnom i javnom vlasništvu, državna i javna tijela, ustanove itd. 
 1. Dokument – svaki elektronički, napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički ili bilo koji drugi zapis podataka koji sadržajem i strukturom čine određenu povezanu cjelinu. 
 1. Elektronički potpis – označava podatke u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podatcima u elektroničkom obliku i koje potpisnik koristi za potpisivanje. 
 1. Elektronički pečat – predstavlja podatke u elektroničkom obliku koji su pridruženi drugim podatcima u elektroničkom obliku ili su logički povezani s njima radi osiguravanja izvornosti i cjelovitosti tih podataka. Elektronički pečat se koristi za ovjeru elektroničkih dokumenata u kojima nije potreban elektronički potpis, ali autentičnost i integritet dokumenta ipak treba biti osiguran. Njime se osigurava izvornost i cjelovitost podataka nekog elektroničkog dokumenta. 
 1. Digitalna arhiva – svi dokumenti nastali uz primjenu informacijskih tehnologija zapisanih u obliku binarnog koda (baza podataka). 

3. Područje primjene 

 1. Pružatelj usluge u pružanju svojih usluga primjenjuje isključivo ove Opće uvjete poslovanja.  
 1. Nastankom ugovornog odnosa Primatelj usluge prihvaća Opće uvjete Pružatelja usluge. 
 1. U smislu ovih Općih uvjeta usluge Pružatelja usluge obuhvaćaju: ugovaranje usluge, kreiranje korisničkog računa, programske dorade i održavanje, korisničku podršku i edukaciju. 
 1. Primatelj usluge je suglasan da je upoznat s inicijalnim sadržajem ponuđene usluge. 
 1. Osim ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se i aktualni cjenici te ostale eventualno postojeće individualno ugovorene odredbe. 
 1. Za pravovaljanost individualnih dogovora potreban je pisani oblik s potpisom ovlaštene osobe. 
 1. Pružatelj usluge u bilo kojem trenutku ima pravo jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja o čemu će Primatelja usluge obavijestiti objavom na web stranici. 

4. Ponuda 

 1. Pružatelj usluge će na temelju usmenog ili pisanog upita ili upita zaprimljenog putem e-maila u najkraćem roku izraditi ponudu. Rok valjanosti ponude je 30 (trideset) dana od dana izdavanja ponude, osim ako ponudom nije određen drugačiji rok valjanosti ponude. 
 1. Ponuda se smatra prihvaćenom ukoliko ju je Primatelj usluge u cijelosti prihvatio te je Pružatelj usluge zaprimio e-mailom ili pisanim putem izjavu o prihvatu ponude. 
 1. Prihvatom ponude prihvaćaju se i Opći uvjeti poslovanja. 

5. Nastanak ugovornog odnosa 

 1. Ugovorni odnos nastaje kad Pružatelj usluge zaprimi izjavu o prihvatu ponude od strane Primatelja usluge. 
 1. Ponudom će se utvrditi trajanje ugovornog odnosa i cijena paketa. 

6. Trajanje ugovornog odnosa

Trajanje ugovornog odnosa se utvrđuje ponudom Pružatelja usluge. 

7. Prestanak ugovornog odnosa 

 1. Pružatelj usluge ima pravo jednostrano otkazati ugovorni odnos s trenutačnim učinkom ako Primatelj usluge ne podmiruje ili neuredno podmiruje račune za pružene usluge Pružatelja usluge. 
 1. U slučaju pisanog otkaza ugovornog odnosa Pružatelja usluge, ugovorni odnos prestaje s danom naznačenim u obavijesti o otkazu. 
 1. Primatelj usluge može otkazati ugovorni odnos u pisanom obliku i tada se pravo na korištenje aplikacije ukida istekom roka od 14 dana od dana dostave otkaza. 
 1. U slučaju otkaza/raskida ugovornog odnosa Primatelj usluge je obvezan platiti sve račune Pružatelja usluge izdane do trenutka primitka izjave o otkazu/raskidu, uključujući i račune za mjesec u kojem je zaprimljena izjava o otkazu/raskidu ugovornog odnosa.
 1. Ukoliko je ugovorena naknada u cijelosti plaćena unaprijed, Pružatelj usluge nije obvezan vratiti uplaćeni iznos u slučaju otkaza, odnosno raskida ugovornog odnosa. 
 1. Ugovorni odnos može prestati i sporazumnim raskidom između ugovornih stranaka. 
 1. Ugovorni odnos može prestati i istekom vremena na koje je sklopljen. 
 1. Na pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima, a koja se odnose na prestanak ugovornog odnosa, primjenjuju se važeći propisi obveznog prava. 

8. Predmet ugovora 

Aplikacija za uredsko poslovanje eUred -  elektronički sustav za upravljanje uredskim poslovanjem namijenjen Primateljima usluge koji im omogućava: 

 1. OCR – optičko prepoznavanje teksta skeniranih dokumenata, 
 1. elektroničku dostavu dokumenata i isprava (eDelivery), 
 1. upravljanje koracima ovjeravanja i potpisivanja, 
 1. potpisivanje/pečatiranje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatom, 
 1. interakciju informacijskog sustava s e-mailom, 
 1. kreiranje elektroničkog sadržaja akata prema unaprijed pripremljenim obrascima/predlošcima, 
 1. jedinstvenu oznaku pismena (linearni ili 2D barkod), 
 1. novi način označavanja pismena (brojčana oznaka podneska/akta), 
 1. integraciju sa ZUP IT sustavom, 
 1. mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, 
 1. evidentiranje potvrde primitka digitalnim kanalima. 

9. Cijena usluge 

 1. Cijena navedena u ponudi obvezujuća je do isteka roka za prihvat ponude prema uvjetima iz ponude. 
 1. Cijena usluge ovisi o ugovorenom paketu i broju korisnika. 
 1. U slučaju promotivnih ponuda ili pretplate na naše usluge po sniženim cijenama, takve posebno snižene cijene vrijede i primjenjuju se samo ograničeno vrijeme te će se po isteku tog razdoblja primjenjivati redovna cijena. 

10. Pretplata 

 1. Razdoblje pretplate traje 12 (dvanaest) mjeseci, a računa se od dana kad je Primatelju usluge omogućen pristup sustavu eUred, odnosno od dana kada je Primatelj usluge zaprimio korisničke podatke za pristup sustavu eUred („razdoblje pretplate“). 
 1. Ugovorni odnos se automatski produžuje na novo razdoblje od 12 mjeseci ukoliko u roku od 30 dana prije isteka ugovornog odnosa niti jedna strana pisano ne obavijesti drugu stranu kako ne pristaje na automatsko produženje ugovornog odnosa. 

11. Računi i uvjeti plaćanja (plaćanje usluga) 

 1. Cijene usluga, mjesečnog korištenja i održavanja, odnosno naknade koje Pružatelj usluge obračunava i naplaćuje, te uvjeti plaćanja i računa regulirani su ponudom, odnosno cjenikom. 
 1. Primatelj usluge je dužan uredno podmirivati iznose računa za pružene usluge prema datumima dospijeća naznačenim na računu. 
 1. Pružatelj usluge ispostavlja račun posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, a rok plaćanja je 15 dana od dana izdavanja računa. 
 1. Ukoliko je isporuka aplikacije eUred izvršena do 15. dana u mjesecu, tada će se ispostaviti faktura za cijeli mjesec. Ukoliko je isporuka aplikacije eUred izvršena od 16. dana u mjesecu do kraja mjeseca, tada će se fakturirati 50% iznosa za mjesec u kojem je izvršena isporuka, a faktura će se spojiti s fakturom za sljedeći mjesec.
 1. U slučaju da Primatelj usluge kasni s plaćanjem naknade za razdoblje duže od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana dospijeća Pružatelj usluge ima pravo uskratiti podršku i održavanje kod pružanja usluge, ali uz nastavak izdavanja redovnih mjesečnih računa za uslugu do kraja ugovorenog roka pružanja usluge. Plaćanjem dospjelih obveza, Primatelju usluge se ponovo omogućuje podrška. 
 1. Za kašnjenje u plaćanju, a tek protekom roka iz točke 11.5., Pružatelj usluge će obračunati Primatelju usluge zateznu kamatu sukladno Zakonu o obveznim odnosima i drugim važećim propisima. 

12. Korisnički podatci 

 1. Pružatelj usluge daje Primatelju usluge pristup sustavu eUred, odnosno dostavlja mu korisničke podatke najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka uplate u slučaju ugovorenog jednokratnog plaćanja usluge, a kod ugovorenog mjesečnog plaćanja usluge pristup sustavu eUred se ugovara pojedinačno sa svakim Primateljem usluge; Primatelj usluge dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju pristupa eUredu, a koje je dužan čuvati od neovlaštenog korištenja, te je dužan osigurati da jedno korisničko ime i lozinku koristi jedan korisnik. Korisnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog korisničkog imena i lozinke. 
 1. Pružatelj usluge se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje licence, niti eventualnu štetu nastalu na taj način. 
 1. Primatelj usluge snosi odgovornost za zlouporabu korisničkog računa od bilo koje treće strane i dužan je koristiti usluge sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno dobroj poslovnoj praksi. 

13. Obveze i odgovornosti Pružatelja usluge 

 1. Pružatelj usluge je obvezan Primatelju usluge osigurati nesmetani pristup aplikaciji 24 sata dnevno, osim u vremenu predviđenom za održavanje aplikacije. 
 1. Pružatelj usluge može, ovisno o ugovorenom paketu, u svojim prostorijama bez naknade izvršiti minimalno 1 (jednu) inicijalnu edukaciju ključnih korisnika u svrhu osposobljavanja istih za samostalno korištenje licence. 

Ovisno o ugovorenom paketu se određuje broj polaznika edukacija, ali u svakom slučaju se edukacija održava s maksimalno 10 polaznika, odnosno edukatora koji će prenositi znanje ostalim korisnicima aplikacije unutar svoje organizacije. 

 1. Edukacija u prostorijama Primatelja usluge se naplaćuje po cjeniku. 
 1. Ugovorne strane mogu dogovoriti mjesto, vrijeme i naknade za svaku daljnju edukaciju. 
 1. Pružatelj usluge pridržava pravo izmjene ili nadopune licence zbog usklađivanja s pozitivnim pravnim propisima. Pružatelj usluge sve izmjene ili nadopune licence daje na znanje Primatelju usluge pisanim putem. 
 1. Pružatelj usluge će razvijati nove funkcionalnosti unutar aplikacije te obavijestiti Primatelja usluge pisanim putem o mogućnosti kupnje novih modula. 
 1. Pružatelj usluge je obvezan obavijestiti Primatelja usluge o periodu nedostupnosti aplikacije zbog redovnog održavanja. 
 1. U slučaju prijave iz točke 14.6. Pružatelj usluge je dužan istražiti razloge neispravnog rada aplikacije te ih ukloniti ukoliko su na strani Pružatelja usluge u najkraćem mogućem roku. 
 1. Pružatelj usluge je dužan ažurirati i održavati licencu sukladno pravnim propisima. 

14. Obveze i odgovornosti Primatelja usluge 

 1. Primatelj usluge i njegovi korisnici se obvezuju sustav eUred koristiti isključivo u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i eventualno postojećim individualnim dogovorima. Osim toga, Primatelj usluge se obvezuje pobrinuti za to da se svi njegovi korisnici pridržavaju ovih Općih uvjeta poslovanja.  
 1. Korisnici su dužni licencu koristiti isključivo za svoje potrebe. 
 1. Primatelj usluge je odgovoran za zaštitu i pravilnost podataka koje zaprimi od svojih klijenata i koje sam unosi u aplikaciju eUred. 
 1. Primatelj usluge je odgovoran za čuvanje vlastitih individualnih podataka, na najbolji mogući način. Pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak podataka na poslužiteljima. 
 1. Licenca se ne smije upotrebljavati za aktivnosti koje su zakonom zabranjene. 
 1. U slučaju nemogućnosti ispravnog korištenja aplikacije Primatelj usluge je dužan obavijestiti Pružatelja usluge o vrsti problema koji se pojavljuje pri čemu je potrebno navesti Internet preglednik koji se koristi u trenutku nastanka greške, koji korisnik i s kojom ulogom je koristio aplikaciju u tom trenutku i koja poruka se pojavila na ekranu. 

15. Zaštita tehničkih podataka i specifikacija 

Primatelj usluge se obvezuje da će sve tehničke podatke, specifikacije i upute koji su mu stavljeni na raspolaganje od strane Pružatelja usluge čuvati kao poslovnu tajnu te iste ne smije davati na uvid trećim osobama. 

16. Prijava nemogućnosti ispravnog korištenja aplikacije 

U slučaju nemogućnosti ispravnog korištenja aplikacije Primatelj usluge je dužan obavijestiti Pružatelja usluge o vrsti problema koji se pojavljuje pri čemu je potrebno navesti Internet preglednik koji se koristi u trenutku nastanka greške, koji korisnik i s kojom ulogom je koristio aplikaciju u tom trenutku i koja poruka se pojavila na ekranu. 

Primatelj usluge Pružatelja usluge obavještava putem adrese elektroničke pošte podrska@dokumentit.hr

Radno vrijeme Pružatelja usluge je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Ne računaju se vikendi, blagdani i drugi dani koji su po zakonu neradni. 

17. Poštivanje intelektualnog vlasništva 

 1. Pružatelj usluge potvrđuje i jamči da je isključivi i jedini vlasnik aplikacije i rješenja izrađenog za potrebe Primatelja usluge, te mu pripadaju sva autorska prava nad istima. 
 1. Aplikacija eUred podrazumijeva jedan ili više računalnih programa, programskih sučelja, njihov izvorni kod, grafička rješenja, baze podataka te sva relevantna dokumentacija vezana uz sve nabrojano. Ti računalni programi i sustavi, izvorni kod istih, njihova programska sučelja, grafička rješenja, baze podataka, kao i sva relevantna dokumentacija vezana uz iste, vlasništvo su trgovačkog društva Dokument IT d.o.o. koje je isključivi nositelj autorskog prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva u odnosu na iste. Bez izričitog pisanog odobrenja trgovačkog društva Dokument IT d.o.o. nije dopušteno reproducirati, prenositi, distribuirati, niti izmjenjivati sadržaj računalnih programa i sustava, izvornog koda istih, njihovih programskih sučelja, grafičkih rješenja, baza podataka, kao i sve relevantne dokumentacije vezane uz iste, bilo u cijelosti bilo u dijelovima, kao ni znanja i iskustva prenesena i za koje se saznalo temeljem istih, niti na bilo koji drugi način iskorištavati navedeno; osim za potrebe povezivanja s navedenim računalnim programima i sustavima Društva u cilju korištenja usluga i proizvoda Društva i/ili poslovne suradnje s Društvom. 

18. Zaštita osobnih podataka 

 1. U smislu pravnih propisa o zaštiti podataka Pružatelj usluge je voditelj obrade i izvršitelj obrade osobnih podataka. Pružatelj usluge se obvezuje pružati zaštitu svih osobnih podataka korisnika prema važećim pravnim propisima. Podatci će se koristiti isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, sukladno zakonskim odredbama i direktivama o zaštiti osobnih podataka. 
 1. Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte szzop@dokumentit.hr. Svaki zahtjev odnosno upit biti će riješen u roku od 30 dana od zaprimanja sukladno važećim pravnim propisima. 
 1. Korisnici mogu zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka i ostvarivanju sljedećih prava: 
 • pravo na pristup osobnim podacima, 
 • ispravak ili dopunu osobnih podataka, 
 • brisanje osobnih podataka,  
 • ograničenje obrade osobnih podataka,  
 • povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka) i 
 • pravo na prigovor 

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete podnijeti prigovor              Agenciji za zaštitu osobnih podataka, a email Agencije je: azop@azop.hr

19. Odgovornost za štete 

 1. Pružatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu imovinsku ili neimovinsku štetu Primatelju usluge i njegovim korisnicima. 
 1. Pružatelj usluge ne odgovara za poteškoće pristupa i korištenja licence uzrokovane greškom Internet poslužitelja s korisničke strane ili računala Primatelja usluge i/ili korisnika ili problemom uzrokovanim njihovim priključkom na Internet. 

20. Viša sila 

 1. Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje od njihovih ugovorenih obveza, odnosno obveza navedenih u Općim uvjetima kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile, uključujući elementarne vremenske i prirodne događaje, odnosno događaje definirane kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole Ugovornih strana i nezavisan od njihove volje, koji se ne može predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koji direktno utječe na izvršenje obveza Ugovornih strana. 
 1. U slučaju događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve svoje razumne napore kako bi umanjila nastanak štete za drugu Ugovornu stranu te će poduzeti sve razumne mjere kako bi se ugovorni odnos nastavio ispunjavati u što kraćem roku. 
 1. Ugovorna strana koja je pogođena događajem više sile mora odmah po saznanju događaja, a najkasnije u roku od 24 (dvadesetičetiri) sata, pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza je spriječena obaviti zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom periodu tijekom kojega smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze. 
 1. U svakom slučaju, ako nemogućnost ispunjenja obveza iz ugovornog odnosa, zbog događaja više sile, traje duže od 30 (trideset) dana, svaka Ugovorna strana pridržava pravo raskinuti ugovorni odnos s trenutnim učinkom, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu Ugovornu stranu. 

21. Tajnost podataka 

 1. Sve informacije i podatci koje će jedna Ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ugovornog odnosa, smatraju se tajnim podacima. 
 1. Niti jedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji predstavljaju tajne podatke, a koji već jesu ili postanu poznati javnosti, osim u slučaju povrede ugovornog odnosa. 
 1. Nije dozvoljeno nikakvo odavanje bilo kakvih tajnih podataka ili traženje istih od strane bilo koje Ugovorne strane ili u ime bilo koje strane bez ranije pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako takvo odavanje zahtijeva bilo koji primjenjivi zakon, pravilnik ili bilo koje sudsko, državno, nadzorno ili regulatorno tijelo kojem je podložna ta strana, pod uvjetom da će svaka strana prvo, u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo i dopušteno takvim zakonom, pravilnikom ili sudskim, državnim, nadzornim ili regulatornim tijelom, savjetovati se s drugom stranom s obzirom na predloženi oblik, trenutak, prirodu i svrhu odavanja. 
 1. Ugovorna strana koja prekrši obvezu čuvanja tajnosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu Ugovornu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja tajnosti podataka. 
 1. Ugovorne strane su obvezne djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način, obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koji se smatraju tajnim podacima. Štoviše, svaka Ugovorna strana dužna je pri zaštiti tajnih podataka primijeniti najmanje isti stupanj zaštite i pažnje kojim štiti vlastite povjerljive podatke. 

22. Sigurnosna politika Pružatelja usluge 

Sigurnosna politika Pružatelja usluge definira skup standarda, procedura, enkripcijskih programskih rješenja i algoritama koji osiguravaju sigurno funkcioniranje sustava Pružatelja usluge i kvalitetnu zaštitu podataka. 

Pružatelj usluge je nositelj normi: ISO 9001:2015 za sustav upravljanja kvalitetom i ISO/IEC 27001:2013 za informacijsku sigurnost. 

23. Politika privatnosti 

Naša Politika privatnosti određuju kako ćemo koristiti osobne podatke i dio je ovih Općih uvjeta, a Politika privatnosti je dostupna na web stranici Pružatelja usluge (https://dokument.hr/). 

24. Garancija nepromijenjene cijene 

U slučaju promjene cjenika uslijed promjena na tržištu (novi porezi, nove naknade i dr.), ostaje ugovorena cijena za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. 

25. Politika naknade i povrat novca 

Ukoliko Primatelj usluge odluči prestati koristiti Usluge tijekom trajanja ugovornog odnosa Pružatelj usluge ne izvršava povrat novčanih sredstava. 

26. Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti 

Dokument IT d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakvu posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Usluga i proizvoda ili izvođenja Usluga. 

Pružatelj usluge nije odgovoran za: 

 1. sadržaj  dokumenata koji prođu kroz sustav eUred ili dođu u doticaj s istim; isti će biti proslijeđeni u sadržaju u kojem ih je kreirao korisnik, 
 1. cjelovitost i dostavu podataka Primatelja usluge i njegovih korisnika, te za neispravno funkcioniranje Usluga u slučajevima više sile (npr. elementarne nepogode, građanski neposluh, aktovi civilne ili vojne vlasti i sl.) te u okolnostima koje su izvan kontrole Pružatelja usluge (npr. krađa, nestanak interneta i sl.), 
 1. direktnu i/ili indirektnu štetu koja bi mogla nastati zbog neodgovarajuće i nepravilne uporabe opreme ili aplikacije u cjelini ili bilo kojeg dijela opreme ili aplikacije, dokumentacije ili usluga iz ovih Općih uvjeta. 

27. Ograničenje uporabe 

Sigurnost i sadržaj naše web stranice i usluga shvaćamo vrlo ozbiljno, stoga upozoravamo da vam nije dopušteno ispisivati, preuzimati i koristiti temeljni HTML, tekst, audio isječke, video isječke i drugi sadržaj koji vam je dostupan na našoj web stranici ili putem naših usluga, osim za vašu osobnu upotrebu. Ako preuzmete ili na neki drugi način dobijete materijal s web stranice imajte na umu da to činite prema vlastitom nahođenju i riziku. 

To znači da ćete isključivo vi biti odgovorni za sve zahtjeve, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu štetu na vašem računalnom sustavu ili gubitak podataka koji su rezultat preuzimanja takvog materijala. 

Imajte na umu da ne smijete zloupotrijebiti ili dirati u našu web stranicu ili usluge, što uključuje, ali nije ograničeno na: hakiranje, uvođenje virusa, trojanaca, crva, struganje zaslona ili poduzimanje bilo koje druge radnje koja može naštetiti našoj tehnologiji ili bilo kojoj funkcionalnosti naše web stranice, usluge, uključujući krađu naših podataka. 

Bez ograničavanja općenitosti gore navedenog, ne smijete uključiti naš sadržaj u ili s bilo kojim proizvodom ili uslugom koju stvorite ili distribuirate, kao ni reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, iznajmljivati, preprodavati ili iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe bilo koji dio web stranice, korištenja web stranice ili pristupa web stranici. 

U slučaju kršenja bilo kojeg od navedenih uvjeta, poduzet ćemo potrebne radnje kako bismo prijavili svako takvo kršenje ili aktivnost i osobe koje ih provode relevantnim tijelima za provođenje zakona. 

28. Rješavanje sporova 

Svi sporovi koji proizlaze iz ugovornog odnosa stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana od dana nastanka spora. U suprotnom, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

29. Stupanje na snagu 

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od dana objave na web stranici Pružatelja usluge. 

Skip to content